SUSITARIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMO

Jums įsigijus prekę iš “Profesionali higienos linija” elektroninės parduotuvės, sudarome pirkimo-pardavimo sutartį, o jos įgyvendinimui reikalinga minimali informacija: Jūsų vardas, pavardė, tel. nr., el. pašto adresas ir, pasirinkus pristatymą į namus, adresas. Jūsų kontaktai yra reikalingi tam, kad informuotume apie užsakymo eigą ir kitiems su užsakymu susijusiems klausimams. Ši asmeninė informacija yra reikalinga tik konkrečiai sutarčiai sudaryti ir įgyvendinti.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB Profesionali Higienos Linija

Juridinio asmens kodas: 302551261

Adresas: Ramunių g. 16, Ramučių k., 54468 Kauno r. sav.

Tel. +37065520540

El.paštas: info@phl.lt

Šis Susitarimas dėl asmens duomenų perdavimo reguliuoja asmens duomenų perdavimo santykius, kylančius iš pirkimo-pardavimo sutarties, pagal kuria teikiamos įsigytų iš PHL.LT prekių pristatymo paslaugos (toliau Paslaugos),  sudarytos  tarp  UAB  „Profesionali higienos linija” ir Jūsų.

UAB „Profesionali higienos linija“ (toliau – Tiekėjas) ir Jūs (toliau – Gavėjas) kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi. Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis. Susitarimas nepakeičia jokių kitų Sutarties nuostatų, sąlygų ar terminų, išskyrus tuos atvejus, kurie specialiai aptarti šiame Susitarime. Šalys, vykdydamos Susitarimą, vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą (toliau kartu – Asmens duomenų apsaugos teisės aktai). Susitarime pateikiamos sąvokos, prasidedančios didžiąja raide, suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos šiame Susitarime ir/ar Sutartyje. Kitos Susitarime vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Asmens duomenų apsaugos teisės aktuose.

 ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMO PAGRINDAS IR TIKSLAS

  1. Tiekėjas gautus asmens duomenis naudoja siuntų su prekėmis pristatymo Gavėjui
  2. Po asmens duomenų perdavimo Tiekėjas tampa šių duomenų, reikalingų Paslaugoms suteikti.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMO TVARKA

Teisinis pagrindas Sutarties vykdymas
Tvarkymo tikslai Prekių pristatymas paštu arba siuntų pristatymo tarnyba
Tvarkomų asmens duomenų kategorijos Vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas
Asmens duomenų perdavimo sąlygos Gavėjas asmens duomenis, reikalingus siuntų pristatymo  paslaugai teikti, gali pateikti per e. savitarnos sistemą www.phl.lt
Duomenų saugojimo laikotarpis Siuntų pristatymo duomenų saugojimo terminas nustatomas pagal LR pašto įstatymą ir Tiekėjo teisėtą interesą. Tais atvejais, kai Gavėjas, pateikdamas asmens duomenis, reikalingus Paslaugai teikti, naudojasi e. savitarnos sistemos paslauga, pasiekiama internetiniu adresu www.phl.lt gali būti nustatomi šiai paslaugai pritaikyti asmens duomenų saugojimo terminai.

 

KAIP YRA TVARKOMI PIRKĖJŲ ASMENS DUOMENYS

Bendrovė užtikrina, kad pirkėjų asmens duomenys bus:

  • tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
  • renkami nustatytais aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
  • adekvatūs ir tik tokie, kurių reikia siekiant ankščiau išvardintų tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
  • tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.